Brakuje jeszcze 244,02  do darmowej dostawy. Kontynuuj zakupy

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Informacje o Sprzedawcy
§2 Towary
§3 Zakup i Rejestracja w Sklepie
§4 Ochrona danych osobowych
§5 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej
ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY
§6 Zaproszenie do negocjacji
§7 Złożenie zamówień
§8 Przyjęcie zamówienia
§9 Cofnięcie zamówienia
ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY
§10 Płatność
§11 Dostawa Towaru
§12 Odbiór przesyłki
ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE
§13 Prawo odstąpienia od umowy
§14 Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy. Zastrzeżenia
§15 Wymiana Towaru na nowy
§16 Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne
ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§17 Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]
Regulamin korzystania ze sklepu internetowego o nazwie HERBANATURE („Sklep”), znajdującego się pod adresem internetowym www.herbanature.pl („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży.
Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie sprzedaży wysyłkowej Towarów, którymi są w szczególności: produkty spożywcze, suplementy diety, kosmetyki (zwane dalej: „Towarami”).
Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest: HERBANATURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000340488, NIP: 833-138-95-27, REGON: 100770580 kapitał zakładowy 51 000 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), zwana dalej: „Sprzedawcą”
O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: info@hh.mambio.pl;
Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu.
O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym
Drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego przy zakupie lub Rejestracji konta klienta, a jeśli Kupujący dokonał zmiany adresu e-mail i zaktualizował zmianę w Koncie – na zaktualizowany adres e-mail;
Telefonicznie lub SMS-owo – na numer telefonu podany przez Kupującego przy zakupie lub Rejestracji konta klienta, a jeśli Kupujący dokonał zmiany numeru telefonu i zaktualizował zmianę w Koncie – na zaktualizowany numer telefonu;
Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu nie jest zgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.
Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy.
Nazwa HERBANATURE jak i wszelkie logotypy oraz znaki graficzne występujące na stronach Sklepu oraz nazwa domeny herbanature.pl, podlegają ochronie prawnej jako wyłączna własność Sprzedawcy.
Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Kupujący zobowiązuje się do nienaruszenia dóbr osobistych Sprzedawcy, w szczególności poprzez zamieszczanie nieprawdziwych informacji, postów lub komentarzy w środkach komunikacji elektronicznej i portalach internetowych lub forach, portalach społecznościowych (social media, takich jak np.: Facebook czy Twitter). Za każde naruszenie dóbr osobistych Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych). Dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej jest dopuszczalne. Przepisu nie stosuje się, jeśli opisane w takiej informacji, poście lub komentarzu niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kupna-sprzedaży przez Sprzedawcę lub dopuszczenie się przez niego czynu niedozwolonego zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

§2 [Towary]
Towary sprzedawane poprzez Sklep, mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać, dokonując zakupu, zapoznając się z ich opisem.
Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor lub proporcje Towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia konsumenta od umowy na zasadach określonych w §13.
Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami Towaru (opisem i informacjami o nim, widocznymi w Opisie Produktu, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami, opłatami za transport oraz innymi kosztami i minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki nieskorzystania przez Kupującego z tej możliwości. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy Towar nie pasuje do koncepcji estetycznej Kupującego lub też ma inny zapach niż Kupujący subiektywnie oczekiwał.
Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić, np. ten sam produkt jest wytwarzany w różnych fabrykach, na różne rynki docelowe i posiada nieco inne opakowanie (szatę graficzną), co nie wpływa na jego jakość oraz oryginalność.
Dołożyliśmy wszelkich starań aby zdjęcia Towarów umieszczone w Sklepie były jak najbardziej zbliżone kolorystycznie do rzeczywistego wyglądu (lampy stosowane w naszym studio mają barwę kolorystyczną zbliżoną do światła słonecznego). Sprzedawca nie ma jednak wpływu na ustawienia monitora Klienta i wynikające z tego różnice kolorystyczne.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo organizowania lub współorganizowania różnego rodzaju akcji promocyjnych lub rabatowych, samodzielnie lub we współpracy z innym podmiotem. Zasady takich akcji określi każdorazowo jej Regulamin, który będzie dostępny dla Kupujących.

§3 [Zakup i Rejestracja klienta w Sklepie]
Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
uprzednia akceptacja Regulaminu;
uprzednie wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych dla celów korzystania przez Kupującego ze Sklepu;
Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
Dla zarejestrowanego Kupującego Sprzedawca tworzy Konto klienta w Sklepie usprawniające kolejne zakupy.
Kupujący dokonuje zalogowania do Konta klienta podając adres e-mail oraz hasło.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji konta klienta, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numeru kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).
Istnieje możliwość korzystania ze Sklepu bez dokonania Rejestracji.
Sprzedający może odmówić rejestracji konta klienta osobom, których zachowanie wzbudza uzasadnione podejrzenie co do rzeczywistych intencji korzystania przez nich ze Sklepu lub stwarza ryzyko działania sprzecznego z prawem, zasadami współżycia społecznego.
Sprzedający może w każdym momencie usunąć Konto Klienta, który narusza niniejszy Regulamin, lub narusza dobre imię, renomy, dobra osobiste Sprzedającego lub Sklepu lub przepisy prawa lub postępuje w sposób sprzeczny z zasadami uczciwego obrotu.
§4 [Ochrona danych osobowych]
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
Kupujący podaje następujące dane:
Przy dokonywaniu Rejestracji Konta klienta:
W przypadku Kupującego będącego konsumentem:
Dane kontaktowe Kupującego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
Przy dokonywaniu zakupu Adres Zamawiającego: ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj
Opcjonalnie adres dostawy, jeśli jest inny niż Adres zamawiającego (w razie braku podania adresu dostawy, adresem dostawy jest podany adres zamawiającego).
W przypadku Kupującego niebędącego konsumentem:
Adres Kupującego: nazwa firmy, NIP, ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj
Opcjonalnie adres dostawy, jeśli jest inny niż Adres zamawiającego (w razie braku podania adresu dostawy, adresem dostawy jest podany adres zamawiającego): imię, nazwisko, ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu oraz (opcjonalnie) nazwa firmy
Dane kontaktowe Kupującego imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer telefonu stacjonarnego (opcjonalnie)
Wysyłka Towaru poza terytorium Polski jest możliwa tylko w przypadku gdy Kupujący zawiadomi o tym przed złożeniem zamówienia Sprzedawcę. Wówczas koszt dostawy zostanie ustalony indywidualnie przez Kupującego i Sprzedawcę. W razie braku porozumienia co do kosztu dostawy lub braku zgody Kupującego na koszt dostawy, umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą, chyba że Kupujący poda adres dostawy na terytorium Polski lub odbierze towar osobiście.
Podanie danych obowiązkowych (oznaczonych gwiazdką jako „Pola wymagane”) jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.
Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży, na co Kupujący wyraża zgodę. Sprzedawca może wykorzystywać także dane osobowe Kupujących w celu wysyłania im informacji handlowej, jeśli wyrazili na to zgodę na zasadach określonych w §5.
Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną;
Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy);
Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są:
Pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;
Wydzierżawiający serwer, na którym znajduje się Sklep;
Podmioty obsługujące płatności (dla celów zrealizowania płatności);
Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Sklep;
Firmy kurierskie;
Firmy obsługujące wysyłkę mailingu i sms – dotyczy Kupujących, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (§5).
Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Towar ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzekazanie Towaru Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Towar odebrała (np. sytuacja, gdy Towar odebrał ktoś z rodziny, sąsiad).
Rejestrując Konto klienta w Sklepie (a w przypadku zamówienia jednorazowego – wypełniając formularz zamówienia jednorazowego) Kupujący wskazuje, czy dokonuje go jako „osoba prywatna” czy też „firma”. W przypadku gdy wybrał on opcję „osoba prywatna” oznacza to, iż Towar nabywa w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i jest on konsumentem, w przypadku gdy wybrał on opcję „firma” oznacza to, iż Towar nabywa w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i nie jest on konsumentem.

§5 [Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej]
Kupujący może, ale nie musi, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), powiadomień systemowych, informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę – na podany przez siebie e-mail oraz na podany przez siebie numer telefonu komórkowego (w szczególności w formie wiadomości tekstowych lub graficznych) w następujący sposób:
W przypadku dokonywania Rejestracji Konta klienta – zaznaczenie opcji „Chcę otrzymywać powiadomienia”
Po dokonaniu rejestracji – w ustawieniach Konta.
Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail oraz/lub na numer telefonu komórkowego.
Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wybranie opcji „zrezygnuj z Newslettera” lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej od Sprzedawcy.
Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego ze Sklepu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Sklepu.
Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Sklepu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6 [Zaproszenie do negocjacji]
Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Towarów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie. W szczególności Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, czas realizacji zamówień uzależniony jest od kolejności potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów Towaru objętego promocją lub wyprzedażą. Towary objęte promocją lub wyprzedażą nie podlegają zwrotom.

§7 [Złożenie zamówień]
Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, iż po odwiedzeniu strony sklepu lub zalogowaniu się w nim jako klient:
Wyszukuje interesujący go Towar, zapoznaje się z informacjami o nim (Opis Produktu), o których mowa w §2 ust. 3 i klika „dodaj do koszyka” – Towar ten zostaje przeniesiony do Koszyka;
Następnie gdy w Koszyku znajdą się wszystkie interesujące go produkty – klika na Koszyk i klika „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
Następnie po kliknięciu „Zamawiam” Kupującemu wyświetlane jest Podsumowanie Zamówienia, w których otrzymuje szczegółowe informacje o nazwie i ilości zamówionych Towarów, cenie brutto każdej ze sztuk towarów oraz cenie łącznej, koszcie dostawy oraz łącznej kwocie do zapłaty, uwzględniającej cenę brutto oraz koszt dostawy. Jednocześnie Kupujący uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
Po kliknięciu Zamawiam Kupujący może podać adres do dostawy, jeśli jest on inny niż adres Kupującego podany w ustawieniach Konta klienta.
Kupujący dokonuje zamówienia klikając – po wyświetleniu mu Podsumowania zamówienia – na przycisk „Złóż Zamówienie”. Poniżej wyświetla się informacja „Pamiętaj, iż złożenie zamówienia oznacza złożenie prawnie wiążącej oferty zakupu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty” Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie zamówienia przez Kupującego.
Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Towaru, w tym zamówieniu wskazanego.
Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie oferty poprzez
wyświetlenie mu komunikatu „Potwierdzenie złożonego zamówienia” zawierającego numer zamówienia, kwotę do zapłaty oraz dane do płatności oraz przesłanie mu tegoż komunikatu na adres e-mail.
Sprzedawca może również poprosić go o dodatkowe sprecyzowanie oferty i zweryfikować dane podane przez niego przy dokonywaniu Rejestracji Konta klienta lub składaniu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności Towaru u Sprzedawcy.
Sprzedawca ma obowiązek – najpóźniej w chwili złożenia oferty przez Kupującego będącego konsumentem, uzyskania jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.

§8 [Przyjęcie zamówienia]
Zawarcie umowy kupna – sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia powinno nastąpić w terminie 24 godzin roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.
Jeżeli tylko część Towarów, których dotyczy Zamówienie jest dostępna, Sprzedawca zawiadomi Kupującego o tym, iż może przyjąć Zamówienie tylko co do części. W takim wypadku Kupujący winien w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia wskazać Sprzedawcy, czy wycofuje Zamówienie w całości czy też tylko co do części dotyczących niedostępnych Towarów. W braku zawiadomienia w terminie 3 dni uważa się, że Kupujący wycofał Zamówienie w całości.
W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do dnia dostarczenia Towaru, Sprzedawca udostępnia Kupującemu będącemu konsumentem, potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie pliku PDF.

§9 [Cofnięcie lub zmiana zamówienia]
Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili przyjęcia zamówienia.
Jednakże w przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Towaru lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.
W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w §6-8.
Jeśli Kupujący po przyjęciu zamówienia chce zmodyfikować dane wymienione w §4, w szczególności dotyczące zmiany: adresu Kupującego, adresu dostawy, musi to zawiadomić o tym Sprzedawcę z adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jednorazowego, w taki sposób, aby wiadomość dotarła do Sprzedawcy przed wysłaniem Towaru.

ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§10 [Płatność]
Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki, kosztów ubezpieczenia przesyłki oraz kosztów montażu Towaru, oraz kosztów materiałów potrzebnych do montażu Towarów.
Przy złożeniu zamówienia wyświetla się Cena oraz informacje o wszelkich opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach – według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności.
Kupujący dokonuje zapłaty za Towar w następujących formach płatności:
przelew środków za pośrednictwem jednego z dostępnych w systemie operatorów płatności internetowych
płatność gotówką każdorazowo ustalana ze sprzedawcą
Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.
Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki: Firma Kurierska DPD, InPost, Poczta Polska S.A.
Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
Kupujący może dokonać odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy lub punkcie przez niego wyznaczonym, za uprzednim umówieniem ze Sprzedawcą. W takim wypadku, jeśli Kupujący jest konsumentem, płatność dokonuje przez internet lub gotówką.
Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT lub paragon. Kupujący jest obowiązany zapłacić Cenę w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i zarazem potwierdzeniu przez Sprzedawcę wysokości Ceny. W przypadku braku zapłaty do danego zamówienia umowa uważana jest za niezawartą (status Zamówienia „anulowane”), chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę drogą elektroniczną na zapłatę Ceny przez Kupującego w późniejszym terminie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności.
Jeżeli przesyłka została zwrócona do Sprzedawcy z przyczyn leżących po stronie Klienta (nieobecność, niezgłoszenie się po odbiór awiza, podanie niewłaściwych danych osobowych lub niepełnego adresu dostawy), sprzedawca wyśle ponownie towar po uiszczeniu przez Kupującego przelewem Ceny (jeśli nie została wcześniej uiszczona) wraz z kosztami wysyłki oraz dodatkowo kwotą kosztów ponownej wysyłki oraz zwrotu. O fakcie zwrotu przesyłki Sprzedawca zawiadomi Kupującego, wyznaczając mu odpowiedni termin na zapłatę tych kwot. W razie braku zapłaty tych kwot w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego. Jeśli Kupujący dokonał jakichkolwiek płatności, Sprzedawca zwraca mu je, pomniejszając je o koszty wysyłki do Kupującego oraz koszty związane ze zwrotem, w tym przelewu bankowego, w wysokości 1 zł (jeden złoty) lub jeśli koszty faktycznie poniesione są wyższe – w wysokości tych kosztów, a jeśli Kupujący nie dokonał płatności, Sprzedawca ma prawo dochodzić zwrotu tych kosztów od Kupującego.
W razie braku zapłaty przez Klienta całości ceny, Sprzedający wzywa go do uiszczenia brakującej części w odpowiednim terminie pod rygorem odstąpienia od Umowy. W przypadku nieuiszczenia tej ceny Sprzedający może od umowy odstąpić i zwraca Kupującemu sumę dokonanych płatności pomniejszoną o koszty związane ze zwrotem, w tym przelewu bankowego, w wysokości 1 zł (jeden złoty) lub jeśli koszty faktycznie poniesione są wyższe – w wysokości tych kosztów.

§11 [Dostawa Towaru]
Realizacja zamówienia następuje z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (wydania Towaru). Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.
Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do dnia, w którym Doręczyciel doręcza przesyłkę lub stworzy możliwość odbioru przesyłki przez Kupującego. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki przez Kupującego.
Z ważnych powodów, czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
W przypadku, gdyby okazało się, iż mimo przyjęcia zamówienia, Towar nie jest dostępny, gdyż np. został wycofany ze sprzedaży, Sprzedawca informuje o tym Kupującego. W takim wypadku umowa uważana jest za niezawartą. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
Z chwilą wydania Towaru Kupującemu będącemu konsumentem przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi (doręczycielowi), jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (doręczyciela) przez Kupującego będącemu konsumentem.
Sprzedawca zawiadamia Kupującego drogą elektroniczną o akcie wysłania Towaru.
W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca zawiadomi Kupującego o możliwości odbioru i dacie odbioru, przy czym czas realizacji Zamówienia oznacza wówczas czas od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do dnia, w którym Sprzedawcy zawiadomi Kupującego o możliwości odbioru. Ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§12 [Odbiór przesyłki]
Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.
Z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Doręczyciel doręcza przesyłkę w godzinach od 8 do 16 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia. Termin ten może być także podany w zawiadomieniu, o którym mowa w §10 ust. 2.
Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, pozostawia awizo. Jeśli Kupujący nie odbierze Towaru w terminie 10 dni od dnia pozostawienia awiza, Sprzedawca może uznać, iż Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od umowy. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną kwotę Ceny pomniejszoną o koszty zwrotnej przesyłki Towaru, w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej.
W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, przed przyjęciem przesyłki, w obecności Doręczyciela:
Sprawdzić ogólny stan przesyłki;
Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony.
Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Towar jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:
Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;
Numer zamówienia;
Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
Wskazanie Towaru;
Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.
Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę.
Wraz z Towarem Kupujący otrzymuje dokumenty związane z Towarem (np. instrukcja, karta gwarancyjna, jeśli gwarancja jest udzielona) – jeśli takowe są. Faktura za zakup towaru jest dostępna w formie elektronicznej – do pobrania w zakładce „zamówienia” na Koncie klienta . W przypadku chęci otrzymania faktury w formie papierowej, Klient powinien zgłosić to najpóźniej w chwili składania zamówienia.

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13 [Prawo odstąpienia od umowy]
Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcie Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki tj. firmy kurierskiej
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, dodatkowe koszty (ponad ten sposób) nie podlegają zwrotowi.
W przypadku gdy Kupujący dokonał zakupu większej ilości Towarów podlegających jednej wysyłce (Towary zakupione), a odstępuje od umowy tylko w zakresie dotyczącym części tych Towarów (Towary będące przedmiotem odstąpienia), zwrot kosztów dostarczenia Towarów należy się tylko w takim zakresie, w jakim koszty te nie zostałyby poniesione (zgodnie z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę), gdyby wysyłką objęte były te Towary, które nie są przedmiotem odstąpienia.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tę przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.
Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu.
Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów ze Sklepu.

§14 [Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy i zastrzeżenia]
Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy:
Kupujący jest konsumentem oraz
Towar nie jest Towarem dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;(jest to zgodne z art. 38 pkt 5) ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) – dotyczy to m. in. wszelkich Towarów, których użycie skutkowałoby naruszeniem sterylności całego Towaru oraz wszelkich innych Towarów, które po otwarciu lub przetestowaniu tracą swoją sterylność lub też zmieniają swoje właściwości oraz Towarów, które miały kontakt z ciałem lub ustrojem
Kupujący, odstępując od Umowy, oświadcza, iż zwracany Towar nie miał kontaktu z ciałem, ustrojem organizmu lub płynami ustrojowymi w ten sposób, iż np. mogły na niego przenieść się zarazki, bakterie, choroby skóry, jamy ustnej, zębów. Bierze pełną odpowiedzialność za prawdziwość niniejszego oświadczenia i w przypadku, kiedy zwrócony Towar zostanie sprzedany innemu Kupującemu i kupujący ten poniesienie wskutek powyższych okoliczności szkodę, to wówczas zobowiązuje się zwrócić Sprzedawcy wszelkie świadczenia wypłacone na rzecz poszkodowanego szczególności odszkodowania lub zadośćuczynienia), wraz z odsetkami i kosztami procesu.
Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy mimo braku podstaw albo po terminie i odesłał rzecz Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na własny koszt i na własną rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki Kupującemu odesłanej przez niego rzeczy po uprzednim uregulowaniu przez Kupującego kosztów przesyłki; do tego czasu Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w zwrotnym transporcie obciąża Kupującego.

§15 [Wymiana Towaru na inny]
Kupujący może również w terminie i na zasadach określonych w §12 zgłosić chęć wymiany odebranego Towaru na inny.
W takim wypadku
Uznaje się, że Kupujący odstępuje od umowy kupna – sprzedaży Towaru odebranego – stosuje się §13;
Jednocześnie uznaje się, iż Kupujący składa nowe zamówienie na inny Towar (na który Towar odebrany ma zostać wymieniony) – stosuje się wszystkie przepisy o dokonywaniu zamówień.
§16 [Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne]
W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Towaru („Reklamacja”).
Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie w formie pisemnej lub elektronicznej przy użyciu formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie: https://herbanature.com.pl/kontakt wraz z reklamowanym Towarem, oraz fakturą dokumentując dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §12 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak faktury , materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Towaru mogą być ustalone na podstawie innych dowodów. Reklamacja winna zawierać dane Kupującego, datę zakupu Towaru, określenie Towaru oraz opis uszkodzeń, cenę Towaru wraz z kosztami wysyłki. W braku tych danych Sprzedawca wezwie Kupującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni. W razie braku uzupełnienia reklamacji Sprzedawca może odmówić jej uznania.
Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych Reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz koszty dostarczenia Towaru od Kupującego do Sprzedawcy do wysokości wynikającej z najtańszego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia (§13 ust. 5)
Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:
Wady Towaru są wynikiem
Działania czynników zewnętrznych;
działania wysokich lub niskich temperatur –Działanie czynników termicznych lub chemicznych;
niezgodnego z instrukcją użytkowania;
samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Towaru;
wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika
Wady Towaru polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej;
Kupujący lub inna osoba dokonuje zmian koloru, długości, grubości lub innych wymiarów lub parametrów Towaru, a Wada ma z tym związek;
Nastąpiła zmiana długości, grubości, zagęszczenia, składu lub innych wymiarów i parametrów Towaru wskutek normalnego używania;
Wady wynikają z nieprawidłowego używania, w szczególności sprzecznego z opisem lub instrukcją Towaru
Nie stanowi Wady Towaru sytuacja,
gdy jego zapach lub inne właściwości nie odpowiadają subiektywnym oczekiwaniom użytkownika lub zależą od indywidualnych cech lub właściwości użytkownika (taki jak rodzaj, odcień i kolor skóry, rodzaj używanych kosmetyków przed lub po zastosowaniu Towaru kupionego w sklepie, sposobu odżywiania, rodzaju branych leków oraz stosowanych innych środków lub suplementów diety, pory roku itp. np. efekt pogrubienia i wydłużenia jest lepszy, gdy użytkownik ma długie i gęste rzęsy, krem może inaczej działać na różnych rodzajach skóry)
gdy Kupujący wskazuje, iż Towar nie wygląda tak lub nie ma takich samych właściwości, jak ten sam towar zakupiony w innym sklepie np. stacjonarnym;
gdy kolor lub odcień Towaru w sposób nieistotny różni się od wyglądu na stronie internetowej Sklepu, jeśli różnice te są wynikiem ustawień monitora, sprzętu komputerowego lub grafiki;
Towar nie może być odesłany Sprzedawcy za pobraniem. Sprzedawca odmawia wówczas jego przyjęcia.
W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą, których tę umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta, inPost).

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17 [Postanowienia końcowe]
W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, nie ma on prawa odstąpienia od umowy ani żądania wymiany Towaru na nowy w trybie określonym w §13 i §14, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.
Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej w taki sposób, aby
Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego. Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;
Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”.
W razie wątpliwości co do treści Regulaminu/umowy kupna-sprzedaży Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jego postanowień Regulaminu/umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.
Sprzedawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, w szczególności w celu prac konserwacyjnych, sprawdzenia funkcjonalności lub w celu weryfikacji kwestii prawnych, aktualizacji, w tym aktualizacji Regulaminu. O przerwie tej zawiadamia Kupujących drogą elektroniczną, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana
Sprzedawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Sklepu, udostępnienia go w wybranych godzinach lub wprowadzenia ograniczeń ze względu na ilość, w szczególności jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Sklepu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej z regulaminem. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali Rejestracji konta, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Kupujący nie wyrejestruje się ze Sklepu, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość należy kierować na adres e-mail: info@hh.mambio.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.
Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów ogólnych (tj. kodeksu postępowania cywilnego).
Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niezgodności Towaru z umową lub wad Towaru przysługuje Kupującemu po uprzednim zgłoszeniu Sprzedawcy Reklamacji (zgodnie z §16).
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.04.2021 r. i ma zastosowanie do umów kupna–sprzedaży zawartych od dnia: 01.04.2021 r. włącznie.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
[miejsce i data]
…………………………..
………………………….
[Dane Kupującego)
Imię i nazwisko ……………………………………….…..
Adres zamieszkania…………………………….……………
Adres do korespondencji ……………………………….
Numer telefonu…………………………………….
Numer faksu……………………………..……………
Adres e-mail ……………………..………………….

HERBANATURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny
Nr zamówienia……………………………
Zwracany towar……………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość
Ja/My…………………………………….. niniejszym informuję/informujemy Sprzedawcę o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy……………………………………………………………..
Data odbioru Towaru…………………………………………………………
Proszę o zwrot pieniędzy na następujących rachunek bankowy …………………………………………………………………………………………………………………………………………/ w innej formie ………………………………………………………………..
oświadczam, iż zwracany towar nie był przeze mnie używany, w szczególności nie miał on kontaktu z ciałem, ustrojem organizmu lub płynami ustrojowymi w ten sposób, iż np. mogły na niego przenieść się zarazki, bakterie, choroby skóry, jamy ustnej, zębów. Biorę pełną odpowiedzialność za prawdziwość niniejszego oświadczenia i w przypadku, kiedy zwrócony Towar zostanie sprzedany innemu Kupującemu i kupujący ten poniesienie wskutek powyższych okoliczności szkodę, to wówczas zobowiązuje się zwrócić Sprzedawcy (HERBANATURE spółce z o.o.) wszelkie świadczenia wypłacone na rzecz poszkodowanego w szczególności odszkodowania lub zadośćuczynienia), wraz z odsetkami i kosztami procesu.

…………………………..
(data i czytelny podpis)

POUCZENIE
Prawo odstąpienia od umowy
UWAGA: prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy:
Kupujący jest konsumentem oraz
Towar nie jest Towarem dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
(jest to zgodne z art. 38 pkt 5) ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki z Towarem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie pod rygorem nieważności na adres: HERBANATURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Jednakże po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z Towarem, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie wtedy, gdy dostarczony do Sprzedawcy zwracany Towar
nie jest otwarty i
jest w oryginalnym opakowaniu;
załączony do niego zostaje dowód zakupu

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Instrukcja wypełniania:
w formularzu należy wpisać nr zamówienia, jego przedmiot oraz datę odbioru towaru.
Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
Formularz należy podpisać własnoręcznie i odesłać na adres Sprzedawcy. Forma pisemna oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest formą pod rygorem nieważności.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
jeśli otrzymali Państwo rzecz, proszę odesłać lub przekazać Nam rzecz na adres: HERBANATURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezinach, ul. Strykowska 1, 95-060 Brzeziny, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

………………………….
[Podpis Sprzedawcy]

Nota prawna
Wszystkie materiały znajdujące się w tej witrynie są chronione prawem autorskim.
Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.
Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z naszej witryny internetowej wymaga uzyskania od nas zgody na piśmie. Przez użycie materiału w celach komercyjnych rozumiemy każdy rodzaj upowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub części

Udostępnianie

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email

Adres bieżącej strony do udostępnienia:

https://herbanature.pl/regulamin-sklepu